İş Arayan Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İŞ ARAYAN ADAY AYDINLATMA METNİ

 

İşbu İş Arayan Aydınlatma Metni, Sahabiye Mah. Ahi Evran Cad. no:34/A Kocasinan / Kayseri adresinde mukim, Kayseri Ticaret Odasına 8958 Numarası ile kayıtlı 0540004007600017 mersis no’lu, Kayseri Gevher Nesibe Vergi Dairesine 5400040076 numarası ile kayıtlı bulunan Özel İstihdam Bürosu olarak faaliyet gösteren veri sorumlusu sıfatını haiz KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (“KAYMEK” / “Şirket”) unvanlı şirketimiz tarafından istihdama aracılık edilmesi esnasında İş Arayan Adaylardan elde edilen kişisel veriler başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine ilişkindir.

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Bu Aydınlatma Metin’inde yer alan ve işlemeye ilişkin hususlar Kayseri Kariyer’in  www.kayserikariyer.com sayfasında yaptığınız işlemlerle ve uygun İşveren ile kişisel verilerinizin paylaşılması ile sınırlıdır. Bu işlemler dışında internet sitesinden özgeçmişinizi indirmeniz ve üçüncü kişilerle yaptığınız paylaşımlar Şirketimizin sorumluluk alanının dışındadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz 21.1.2019 -20.1.2020 tarih aralığı için Türkiye İş Kurumu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 23.1.2019 tarih ve 923551 sayılı karar gereği yetkilendirilmiş bir özel istihdam bürosu olarak da faaliyet göstermektedir. İlgili mevzuatta özel istihdam büroları; iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak ve/veya geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti yürütmek üzere Kurum tarafından izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan bürolar olarak tanımlanmıştır. Şirketimizin yetkilendirildiği bu alanda kapsamına uygun olarak www.kayserikariyer.com internet sitesi üzerinden hizmet vermektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından,

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz;

 1. Hukuki ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimiz avukatlarına,
 2. Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi hukuken yetkili adli ve idari mercilerden talep edilmesi veya herhangi bir dava süreci olması halinde bu mercilere,
 3. Bilgileriniz tarafınıza yukarıda bildirilen şekilde kaydedilecek, saklanacak,  mevzuatın izin verdiği durumlarda (işveren ile iş arayanı ortak noktada buluştururken) üçüncü kişilerle,
 4. Veri sahibinin istediği durumlarda, gerekli olduğu durumlarda ve belirli kapsamlarda (CV niteliğindeki bilgiler), belirli amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıdaki ilgililere aktarılabilecektir.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
 1. İş Adayan Aday’a özel istihdam bürosu sıfatıyla hizmet verilmesi,
 2. Sizden gelen çağrıları karşılamak ve taleplerinize cevap vermek,
 3. Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak,
 4. Hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak,
 5. Hukuki ihtilaf bir olması halinde hukuki işlem yapmak,
 6. Yetkilendirme alanındaki mevzuata uyun ve sair tüm yasal yükümlülükler,

vb. amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir. 

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini  www.kayserikariyer.com adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize  aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.