İş Veren Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

GERÇEK KİŞİ ÜYE İŞVEREN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu İş Arayan Aydınlatma Metni, Sahabiye Mah. Ahi Evran Cad. no:34/A Kocasinan / Kayseri adresinde mukim, Özel İstihdam Bürosu olarak faaliyet gösteren veri sorumlusu sıfatını haiz KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (“KAYMEK” / “Şirket”) unvanlı şirketimiz tarafından istihdama aracılık edilmesi esnasında İş Arayan Adaylardan elde edilen kişisel verilen istihdam ihtiyacı olan uygun İşverenler ile İş Arayan Adayların kişisel verilerinin başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında Şirketimiz nezdinde işlenmesine ilişkindir.

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz 21.1.2019 -20.1.2020 tarih aralığı için Türkiye İş Kurumu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 23.1.2019 tarih ve 923551 sayılı karar gereği yetkilendirilmiş bir özel istihdam bürosu olarak da faaliyet göstermektedir. İlgili mevzuatta özel istihdam büroları; iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak ve/veya geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti yürütmek üzere Kurum tarafından izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan bürolar olarak tanımlanmıştır. Şirketimizin yetkilendirildiği bu alanda Şirketimiz yetkilendirme kapsamına uygun olarak www.kayserikariyer.com web adresi üzerinden faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve üyelik sözleşmelerinin ifası hukuki sebebine dayalı olarak hizmet vermekte ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileri işlemektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından,

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ
 1. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla,
 2. Talep ve şikâyetlerin karşılanması,
 3. Hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak,
 4. Üyelik Sözleşmesinin ifası,
 5. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 6. Sair tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 7. Üçüncü kişiler (işveren) tarafından talep edilebilecek CV niteliğindeki bilgilerin karşılanması,

 

Amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;

 1. Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi,
 2. Bilgileriniz tarafınıza yukarıda bildirilen şekilde kaydedilecek, saklanacak,  mevzuatın izin verdiği durumlarda (işveren ile iş arayanı ortak noktada buluştururken) üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.
 3. Hukuki bir ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimizin menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimiz avukatlarıyla paylaşılmaktadır.

 

D.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer aşağıda yer verilen haklarını ve talepleri www.kayserikariyer.com adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize  aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.